Thông điệp về con đường và sự thành công

Thông điệp cuộc sống

Thông điệp cuộc sống

[ip-shortcode type=”headline” color=”#ffffff” font=”18″ fontfamily=”Arial” bg=”bghl1-green”]Thông điệp cuộc sống[/ip-shortcode]

[ip-shortcode type=”quote” style=”undefined”]Con đường lớn bắt đầu từ lối mòn.

Thành công lớn bắt đầu từ những việc nhỏ.[/ip-shortcode]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*