Người nào yêu thực sự người đó không ghen

Người nào yêu thực sự người đó không ghen

Người nào yêu thực sự người đó không ghen

Người nào yêu thực sự người đó không ghen.
Thực chất của tình yêu là lòng tự tin.
Tước bỏ lòng tin trong tình yêu tức là tước bỏ nền tảng tạo nên sức mạnh và độ bền vững của tình yêu…

Tước bỏ tính chất cao đẹp của tình yêu.


Related Post

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *